Zakres świadczeń gwarantowanych

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH LEKARZA POZ:

 • porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych;
 • porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, realizowane w warunkach określonych w ustawie;
 • porada patronażowa realizowana w warunkach określonych w ustawie;
 • badanie bilansowe realizowane w warunkach określonych w ustawie;
 • świadczenie medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w ustawie;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI POZ:

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyta patronażowa , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy , godnie z warunkami określonymi w ustawie

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ POZ ZDROWOTNEJ

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyta patronażowa , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • wizyta profilaktyczna;

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANEJ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt 1.

Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych są realizowane w zakresie podstawowym lub uzupełnionym:

 • zakres podstawowy świadczenia dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych zapewnia jednocześnie świadczenia w trybie hospitalizacji i realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych może być łączona z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczenia w trybie hospitalizacji;
 • zakres uzupełniony świadczenia dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych nie zapewnia jednocześnie świadczeń w trybie hospitalizacji lub zapewnia jednocześnie świadczenia w trybie hospitalizacji, ale realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych nie może być łączona z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji.

 

WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBRAZOWEJ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ LEKARZA POZ

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych(OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo; 5) żelazo – całkowita zdolność wiązania(TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAIc);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C – reaktywne(CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol HDL;
 • cholesterol LDL;
 • triglicerydy(TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen Hbs – AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3;FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopowa osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badania obrazowe: badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku;

Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • USG tarczycy i przytarczyc;
 • USG ślinianek;
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego;
 • USG obwodowych węzłów chłonnych;
 • Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.