RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLMED Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu (32-300), przy ul. Nałkowskiej 1, zwana dalej Spółką;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olmed@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji świadczeń zdrowotnych
 • realizacji praw pacjenta;
 • kontaktu z pacjentem;
 • wystawienia faktur VAT;
 • rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • celów statystycznych;
 • wydawania zaświadczeń;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.:
 • osobom upoważnionym przez spółkę;
 • innym współpracującym ze spółką placówkom medycznym;
 • dostawcom oprogramowania;
 • informatykom;
 • PSSE;
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;
 • innym podmiotom jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z art. 29 ustawy o prawach         pacjenta i rzeczniku praw pacjenta od 2 do 30 lat w zależności od danych zawartych w dokumentacji;
 3. Informuję, że zgodnie z art. 15-22 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania i prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego adres zamieszkania jest obowiązkowe, zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta;
 7. Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą być przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pan/Pani nie wyrazić na nie zgody.

 

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLMED Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu (32-300), przy ul. Nałkowskiej 1, zwana dalej Spółką;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olmed@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

Monitoringiem wizyjnym w Olmed sp zoo objęto wejścia do budynku, tylną część budynku oraz parking przy budynku.

Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

 Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 Informuję, że zgodnie z art. 15-22 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania i prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą być   przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pan/Pani nie wyrazić na nie zgody.

 

 

Klauzula Informacyjna - COVID -19

Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLMED Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu (32-300), przy ul. Nałkowskiej 1, zwana dalej Spółką;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olmed@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
 • osobom upoważnionym przez spółkę;
 • innym współpracującym ze spółką placówkom medycznym;
 • dostawcom oprogramowania;
 • informatykom;
 • PSSE;
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;
 • innym podmiotom jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 1.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 2. Informuję, że zgodnie z art. 15-22 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania i prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 3. W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5.  Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą być   przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pan/Pani nie wyrazić na nie zgody.